Crop circle from 16th July 2014 – Galaxy of Seeds

The current Year of the Yellow Galactic Seed and the New Year of the Red Solar Moon

Interpretation for the crop circle from July 16, 2014

Снимка: Тълкувание за житния кръг от 16 юли по календара на маите
На пиктограмата са изобразени 135 Жълти Семена, разположени във формата на Галактика, по този начин символизират  текущата година на Жълтото Галактическо Семе по календара на маите.
Цялата тази Галактика от Жълти Семена е изобразена на фона на Луната. По календара на маите на 24 юли 2014 свършва годината на Жълтото Галактическо Семе и на 26 юли 2014 започва годината на Червената Слънчева Луна – с Тон 9 – Слънчевият Тон на Намерението.
На пиктограмата са изобразени 135 Семена. В Галактическия Модул Цолкин Кин 135 е Слънчев печат Син Орел с Тон 5. Синият Орел е Поддържащата Енергия на Жълтото Семе. Синият Орел обединява Жълтите Семена в Глобално Съзнание.

This crop circle has appeared at Forest Hill, near Marlborough, Wiltshire, United Kingdom. Photos can be seen here:

http://www.cropcircleconnector.com/2014/foresthill/foresthill2014a.html

On the pictogram are depicted 135 Yellow Seeds, in the form of a galaxy, on this way they symbolize the current Year of the Yellow Galactic Seed according to the Mayan calendar.

This Galaxy of Yellow Seeds is depicted on the background of the Moon. According to the Mayan calendar on July 24, 2014 ends the Year of the Yellow Galactic Seed and on July 26, 2014 begins the Year of the Red Solar Moon, a year with the Tone 9 – the Solar Tone of Intention.

On the pictogram there are depicted 135 Seeds.  In the Galactic Module Tzolkin Kin 135 stays for the Solar Seal “Blue Eagle”, with the Tone 5. The Blue Eagle is the Supporting Energy of the Yellow Seed. The Blue Eagle unites the Yellow Seeds in a Global Consciousness.

Crop circle from July 8-9, 2014 in Wiltshire, UK – SEED and MOON

Crop circle from July 8-9, 2014 in Wiltshire, UK – SEED and MOON

The current Year of the Yellow Galactic Seed and the New Year of the Red Solar Moon on the crop circle from July 8-9, 2014 in Wiltshire, UK

hackpen-hill-21

 

Pictures from this crop circle can be seen here:

http://www.cropcircleconnector.com/2014/wiltshire2/wiltshire2014b.html

On the outer ring of the pictogram we see 16 figures. They represent the 16 days from July 8 till July 24, when according to the Mayan calendar ends the Year of the Yellow Galactic Seed (with the Galactic Tone 8). On July 26 begins the New Year of the Red Solar Moon, with the Tone 9 – the Solar Tone of Intention.

So in the middle of the pictogram on the left side is depicted the Yellow Galactic Seed (a Seed and a Galaxy) and on the right side is depicted the Red Moon. In other words, on the left side symbolically is depicted the current Year of the Yellow Galactic Seed and on the right side is depicted the New Year of the Red Solar Moon.